Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka,
z dôvodu blížiacej sa tvorby nového Národnému programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „Národný program“) pre roky 2019/2020 - 2021/2022 Vás žiadam o vypracovanie a prerokovanie návrhov a pripomienok, ktoré budú použité pri koncipovaní nového Národnému programu. Návrhy a pripomienky od jednotlivých ZO zosumarizovať v rámci Regionálnej konferencie a postúpiť na sekretariát ZSV samostatne ako prílohu zápisnice z Regionálnej konferencie. Občianske združenia v ZSV návrhy a pripomienky predkladať priamo na sekretariát ZSV. V zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 2015/1368 (príloha č. 4) vyhodnotiť realizáciu Národného programu 2016-2019, Vás žiadam o návrh zoznamu indikátorov, ktoré považujete za štatisticky a kvalitatívne významné pre sledovanie efektívnosti plnenia Národného programu v SR a o návrh postupu monitorovania.

Z aktuálneho európskeho podporného programu môžu byť financované aktivity (t.j. žiadne iné):

 1. Technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám
 2. Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze
 3. Racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev
 4. Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu
 5. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev v Únii
 6. Spoluprácu so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov
 7. Monitorovanie trhu
 8. Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu

 

Termíny Regionálnych zložiek k tvorbe NP

 

Kraj

Miesto

Dátum

Čas

Žilinský kraj

Rajec

29.4.2018

11:00

Bratislavský kraj Trnavský kraj

Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci

4.5.2018

18:00

Trenčiansky kraj

Trenčín, Pod Brezinou

 6.5.2018

10:00

Nitriansky kraj

Nitra - Dražovce

8.5.2018

8:30

Banskobystrický kraj

SOŠ pod Bánošom

11.5.2018

16:00

Prešovský kraj  Košický kraj

Košice

19.5.2018

10:00

 

 

Žiadam predsedov regionálnych zložiek SZV a predsedov OZ, aby pripomienky zaslali v elektronickej podobe na formulári podľa Prílohy č. 1 v termíne najneskôr do 1. júna 2018 na adresu sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:Obeznik-ZSV-2-2018-Ziadost-o-zaslanie-pripomienok-k-tvorbe-noveho-NPSRSV-na-roky-2019-2020-az-2021-2022.pdf (194.48 KB)

Priloha-1-Vzor-pripomienky_0.doc (36.5 KB)

Priloha-2-NK-1308-2013.pdf (587.39 KB)

Priloha-3-2015-1366-delegovane-nariadenie-komisie-EU.pdf (326.21 KB)

Priloha-4-2015-1368-Vykonavacie-nariadenie-komisie-EU-k-NV-1308-2013_0.pdf (343.45 KB)

Priloha-5-Narodny-program-2017-2019.doc (373.5 KB)

Priloha-6-Navrh-sposobou-monitoringu-realizacie-NP.doc (34.5 KB)

Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní podmienky stanovené v NV 135/2017, Príručke PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 (ďalej len „Príručka PPA“)
a v tomto usmernení.

Je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov v priebehu celého podporného roka, t. j. podklady je potrebné predložiť na sekretariát ZSV najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní opatrenia/zrealizovaní nákupu (pokiaľ možno zaslať kompletné podklady – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na doručenie výpisu z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného dokladu o úhrade). Podklady za všetky opatrenia zrealizované do 31.3.2018 preto zašlite najneskôr do 25.4.2018.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018 

 

Budú akceptované len aktivity, zrealizované v termíne aktuálneho podporného roka (upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných dokladoch je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom vystavenia účtovného dokladu).

 

Najneskoršie termíny na predkladanie podkladov na sekretariát ZSV:

Predkladanie dokladov počas podporného roka

predložiť najneskôr do

1.8.2017 – 31.3.2018

25.4.2018

1.4.2018 – 31.7.2018

2.7.2018

 

Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.

Kontakt: sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:

Obeznik-1-2018-ZSV-k-cerpaniu-financnych-prostriedkov-z-NP-135-2017-Z-z.pdf (170.78 KB)

NV-135-2017-Z-z.pdf (260.83 KB)

Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-zo-dna-19-2-2018_0.doc (1.6 MB)

Usmernenie-ZSV-1-2017-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci.pdf (430.66 KB)

Ústredná kontrolná a revízna komisia Slovenského zväzu včelárov bola ustanovená na riadnom zasadnutí XI. Valného zhromaždenia SZV, ktoré sa konalo v dňoch 12. a 13. novembra 2016 v Banskej Bystrici.

Príloha:Sprava-o-cinnosti-UKRK-v-roku-2017.doc (519 KB)

Vážení včelári, Pozývame Vás na 22. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.4. - 15.4.2018  na výstavisku v Trenčíne.

Zľavnenú vstupenku na výstavu nájdete v aprílovom časopise Včelár.

Príloha: Program-vystavy-Vcelar-22-rocnik-11-15-4-2018.doc (13 KB)

Pozvánka na 8. zasadnutie VV SZV, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.4.- 8.4.2018 o 9,00 hod. v Banskej Bystrici, SOŠ pod Bánošom 80

Príloha:Pozvanka-na-zasadnutie-VV-SZV-c-8.doc (159.5 KB)

Naplánujte budúce leto pre vaše deti!
Jedinečný 10–dňový včelársky tábor!

Už tradične po siedmy krát vám podávame informáciu o príprave a konaní Letného tábora a letnej školy mladých včelárov 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch:

6. až 15. júla 2018 v SOŠ včelárskej v  Banskej Bystrici.
Nástup: v  piatok, 6. 7. 2018.  Ukončenie: v nedeľu, 15. 7. 2018.

Začína sa večerou a končí obedom.

Tábor je určený: pre deti a mládež od 6 do 19 rokov.

Prílohy:Letny-tabor-2018-nabor.doc (17 KB)
Prihlaska-LTaLSMV-2018_0.doc (16 KB)

Vážení včelári,

V budove Slovenského zväzu včelárov došlo k havarijnému stavu.

Dňa 21.2.2018 došlo k úniku plynu v kotolni, ktorý sa šíril do celej budovy. Privolaný opravár následne odstavil plyn a skonštatoval, že kotol je poškodený a nefunkčný. Po odstavení kúrenia klesala teplota v budove na 3-5°C.

Následne došlo aj k vypadnutiu elektrickej energie, čím bol Sekretariát SZV a ZSV bez telekomunikačného pripojenia. Tento stav sa podarilo odstrániť 1.3.2018.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kotolne a komínov. Vzhľadom na vonkajšie mínusové teploty je problém s vyvložkovaním komínu.

Predpokladám, že rekonštrukčné práce budú ukončené 6.3.2018 a obnoví sa činnosť na Sekretariáte SZV a ZSV, o čom Vás budem informovať.

Z vyššie uvedených dôvodov nebolo nie je možné vybaviť vaše požiadavky, ktoré ste adresovali na Sekretariát SZV a ZSV, či už poštou, e-mailom, telefonicky, alebo osobne. Podľa zákonníka práce ide o prekážky v práci, ktoré musia byť odstránené zamestnávateľom.

Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujem.

Prosím aby ste danú skutočnosť zobrali na vedomie.

Ing. Jozef Čápek, PhD.
vedúci sekretariátu SZV

Zápisnica zo 7. zasadnutia VV SZV konaného dňoch 27.-28.1.2018 v Púchove

Príloha: Zapisnica-VV SZV-27-1-2018.doc (152 KB)

Vážení včelári,
radi by sme Vás informovali o postupoch v boji proti neonikotinoidom.

Úrad EFSA vydal tlačovú správu ohľadom NEONIKOTINOIDOV a riziká pre včely.

Podľa dostupných zverejnených záverov hodnotení rizika (HR) úradu EFSA predstavuje používanie neonikotinoidových pesticídov riziko pre včely. Aktualizované HR sa týkajú troch neonikotinoidov (klotianidín, imidakloprid, thiametoxam), ktoré v súčasnosti v EÚ podliehajú obmedzeniam z dôvodu hrozby predstavujúcej pre včelstvá.

Celý text si môžete prečítať v prílohe.
Príloha: Neonikotinoidy-rizika-pre-vcely-potvrdene.pdf (314.57 KB)

Vážení včelári, včelárky

Prosím venujte pozornosť tomto oznamu.

Poľnohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila aktualizovanú príručku „“2018“ pre žiadateľa o pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

http://www.apa.sk/vcelarstvo/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci...

Doporučujem preštudovať si novú príručku s tým, že sú v nej uvedené zmeny v prílohách, preto Vás žiadame, aby ste používali už len túto príručku aj s prílohami.

O presných zmenách Vás ešte budeme informovať.

Príloha:Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-zo-dna-19-2-2018.doc (1.59 MB)

Výsledky súťaže MEDOVINKA ROKA 2018

Šampión súťaže: Mgr. Karol Kliment, vzorka č.111 - víťaz vyšiel z rozstrelu piatich vzoriek,

Tradičná medovina

1.miesto v kategórií tradičná medovina: Juraj Molnár, vzorka č.22

2.miesto v kategórií tradičná medovina: Jaroslav Kuník, vzorka č.34

3.miesto v kategórií tradičná medovina: Beramed s.r.o., vzorka č.14

Ochutená medovina

1.miesto v kategórií ochutená medovina: Andrej Hustý, vzorka č.104

2.miesto v kategórií ochutená medovina: Branislav Novosedlík, PhDr., vzorka č. 65

3.miesto v kategórií ochutená medovina: Ján Boldižár, vzorka č. 57

Gratulujem víťazom a všetkým ktorí sa zúčastnili štvrtého ročníka Medovinka Roka.

Teší ma Váš záujem o túto súťaž, čoho je aj dôkaz, že do súťaže bolo prihlásených 118 vzoriek medoviny a 71 súťažiacich.

Prosím víťazov aby sa dňa 24.2.2018 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže kde im bude odovzdaná cena pre víťazov.

Na odovzdanie ocenení prijala pozvanie pani ministerka Gabriela Matečná, ktorá Vám ich osobne odovzdá.

Každý vystavovateľ má nárok na 1ks katalóg, pohár s logom, pero a neobmedzenú degustáciu súťažných medovín.

Ing.Jozef Čápek, PhD.

Vážení včelári,

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov sa aj v roku 2018 uchádza o Vašu priazeň a podporu formou darovania sumy 2% z dane zaplatenej v zdaňovacom roku 2017.

Pre uľahčenie celého postupu sme pripravili tlačivo, ktoré obsahuje dva formuláre: Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a na rube formulár – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Pre akceptáciu žiadosti finančnou správou je dôležité vyplniť aj druhú stranu tlačiva - potvrdenie od zamestnávateľa musí byť vyplnené a potvrdené, tzn. druhá strana nemôže zostať prázdna. Formuláre môžu byť zaslané daňovým úradom aj na dvoch samostatných listoch.

O využití darovaných finančných prostriedkov, ktoré sú pre realizáciu vybraných aktivít veľkým prínosom, VV SZV verejnosť každoročne informuje správou na stránkach Včelára.

Ďakujeme.

VV SZV

Prílohy: Obeznik-1-2018-2-perc-dan.pdf (72.85 KB)

Tlaciva-2-perc-SZV.pdf (132.88 KB)

Vážení včelári,
Výbor pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu prijal v utorok 23. januára 2018 takmer jednomyseľne správu „Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ", ktorej predkladateľom bol maďarský europoslanec Norbert Erdős. Prijatie správy by sa mohlo stať míľnikom k lepšej budúcnosti včelárstva a hmyzích opeľovačov.
Medzi hlavné ciele Európskeho parlamentu bude patriť boj proti falšovaniu medu, ktoré značne znevýhodňuje európskych včelárov na globálnom trhu. Takisto chcú zlepšiť označovanie, propagáciu a informovanosť spotrebiteľov medu a žiadať Európsku komisiu o lepšiu kontrolu dovozu na hraniciach EÚ.
Správa tiež vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že med a iné včelie produkty budú považované za "citlivé komodity" a mali by byť vylúčené z dohôd o voľnom obchode.
Správa vyzýva na zvýšenú finančnú podporu odvetvia včelárstva, najmä posilnením výskumu a vzdelávania, ako aj 50% navýšením príspevku EÚ pre národné včelárske programy. Správa tiež požaduje prísnejšie pravidlá na registráciu prípravkov na ochranu rastlín.

Plné znenie správy, prvýkrát publikovanej v júli 2017 si môžete prečítať tu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-...

Pozvánka na 7. zasadnutie VV SZV ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-28.1.2018 o 9,00 hod.. v Púchove, Nábrežie slobody 1926/4

Príloha:Pozvanka-na-zasadnutie-VV-SZV-c-7.doc (159.5 KB)

Vážení včelári,

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala nový Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019.

Upozorňujeme hlavne na bod 3.8. Premiestňovanie včelstiev a prílohu č.4 Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok

3.8. Premiestňovanie včelstiev

Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po preverení nákazovej situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držiteľom zvierat vydáva na premiestnenie včelstiev sprievodný doklad. Vzor sprievodného dokladu tvorí prílohu tohto programu. K premiestneniu včelstiev alebo ich súčastí je zároveň potrebné oboznámiť pred vydaním sprievodného dokladu všetky príslušné RVPS na územie ktorých sa majú včelstvá alebo ich súčasti premiestniť. Ak dôjde k zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste trvalého alebo prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, resp. ich súčasti premiestniť, úradný veterinárny lekár príslušnej RVPS zruší písomný súhlas, ktorý vydal. Prikočovanie vlastník do 5 dní oznámi miestne príslušnej RVPS, ktorá potvrdí prikočovanie na sprievodnom doklade o premiestnení včelstiev. Po skončení premiestňovania včelstiev za účelom kočovania musí byť kópia sprievodného dokladu do 30 dní od skončenia kočovania vrátená na RVPS, ktorá ho vydala.

Príloha č.4 Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok

Kočovným poriadkom sa riadia aj včelári, ktorí menia trvalé stanovište včelstiev.
Celé znenie nájdete v prílohe.

Príloha: NP-eradikacie-moru-vcelieho-plodu-na-roky-2018-2019.pdf (1.59 MB)

Vážení priatelia včelári,

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nám zaslalo stanovisko k predĺženiu zákazu používania neonikotinoidov, celé znenie si môžete prečítať v prílohe.

Články k téme:
https://euractiv.sk/section/potravinarstvo/news/rada-sa-nedohodla-na-dal...
https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/449482-kontroverzny-pesticid-g...
https://euractiv.sk/section/potravinarstvo/news/europska-unia-povolila-g...

Príloha:MPRV-Zverejnenie-pozicie-SR-tykajuce-sa-predlzenia-zakazu-pouzivania-neonikotinoidov-odpoved.pdf (102.53 KB)

Vážení včelári,
dovoľujeme si Vás pozvať na 9. ročník výstavy Rybárstvo, poľovníctvo, a na 4. ročník výstavy Včelárstvo, ktoré sa budú aj tento rok konať v areáli výstaviska agrokomplex Nitra v termíne od 23. do 25. februára 2018. Opäť sme si pre Vás pripravili atraktívny program.

Tieto obľúbené jarné akcie sú určené pre všetkých priateľov prírody, ktorí majú možnosť vidieť prezentácie širokého sortimentu v oblasti včelárstva, chovu včiel, prezentácie nového projektu BLESABEE pre uchádzačov odborného kurzu o faktoroch a zásadách budovania zdravých a silných včelstiev v kontexte biovčelárstva, a vyhodnotenie súťaže Medovinka roka 2018 spojená s verejnou degustáciu.

V tomto ročníku sme pre Vás pripravili aj množstvo zaujímavých prednášok od domácich a zahraničných včelárov z Českej republiky, Rakúska a Slovenska.

Prílohy: Sprievodny-progam-2018(137.97 KB)

Plagat-Medovinka-2018(88.96 KB)

Prihlaska-na-vystavu-Vcelarstvo-2018.pdf (257.76 KB)

Oznacenie-vzoriek-Medovinka-roka-2018.pdf (294.25 KB)
Statut-Medovnika-roka-2018.pdf (540.98 KB)

Oznacenie-vzoriek-Medovinka-roka-2018.xls (14.5 KB)

Pozvanka-degustacia-medoviny-2018(111.4 KB)

Podmienky-zasielania-vzoriek-cast-zo-statutu(114.73 KB)

Združenie Slovenská včela podala žiadosť o schválenie pomoci na podporný rok 2017/2018 vo výške 1 178 846,00€.

Pôdohospodárska platobná agentúra rozhodla o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2017/2018 v celkovej výške 1 037 384,48€.

V zmysle uvedeného platobná agentúra stanovila nasledovné čiastky pre jednotlivé opatrenia:

Opatrenie suma v EUR
Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam podľa § 4 NV SR č. 135/2017        515 294,56 €
Kontrola varroázy podľa § 5 NV SR č. 135/2017        386 936,00 €
Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev podľa § 6 NV SR č. 135/2017           52 800,00 €
Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu podľa § 7 NV SR č. 135/2017             4 840,00 €
Podpora obnovenia stavu včelstiev podľa § 8 NV SR č. 135/2017           36 960,00 €
Spolupráca s riešiteľskou organizáciu podľa § 9 NV SR č. 135/2017           36 857,72 €
Monitorovanie trhu podľa § 10 NV SR č. 135/2017                880,00 €
Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu podľa § 11 NV SR č. 135/2017             2 816,00 €
Spolu     1 037 384,28 €

Príloha: Rozhodnutie-o-schvaleni-ziadosti-na-rok-2017-2018.pdf (225.02 KB)

Vážení priatelia včelári,

VV SZV prijal Smernicu o rozpočtových pravidlách platnú od 2.12.2017 a ruší smernicu o rozpočtových pravidlách z roku 2013

Cieľom je dosiahnuť maximálnu transparentnosť tvorby rozpočtu a tiež zefektívnenie hospodárenia SZV tým, že budú včas dostupné informácie dôležité pre relevantné zostavenie rozpočtu, čím bude možné zabezpečiť objektívne priebežné hospodárenie SZV.

Príloha: Smernica-4-2017-O-rozpoctovych-pravidlach.pdf (365.76 KB)

Vážení priatelia včelári,

hlasovanie o neonikotinoidoch bolo opätovne odložené!
Ako sme Vás už informovali Slovenský zväz včelárov inicioval podporu úplného zákazu neonikotinoidov formou listu zo dňa 5.12.2017, ktorý adresoval priamo ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aby tak chránil záujmy svojich včelárov. (http://www.vcelari.sk/node/1003)

Slovenskému zväzu včelárov ani ku dnešnému dňu (4.1.2018) zatiaľ nebola doručená odpoveď.

Vážení priatelia včelári,

VV SZV novelizoval Organizačný poriadok SZV, ktorého súčasťou sú aj prijaté Smernice o dispozičnom oprávnení pre nakladanie s majetkom SZV a o podmienkach čestného a kolektívneho členstva.

Prílohy:Organizacny-poriadok-novelizacia-3-12-2017.pdf (495.04 KB)

Smernica-2-2017-O-dispozicnom-opravneni-pre-nakladanie-s-majetkom-SZV.pdf (206.64 KB)

Smernica-3-2017-O-podmienkach-cestneho-a-kolektivneho-clenstva.pdf (218.73 KB)

Vážení priatelia včelári,

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok uverejnil na svojej webovej stránke zoznam školiacich aktivít na rok 2018.

Termíny jednotlivých kurzov a školení nájdete na stránke https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/index.html

Zoznam kurzov

AÚVL začiatočník

AÚVL pokročilý

Eko-chov včiel

Včelie produkty

Všeobecné včelárstvo

Chov matiek

Inseminácia včelích matiek

Nahlasovanie bude prebiehať, podobne ako uplynulý rok, cez on-line formuláre k jednotlivým kurzom.

Vážení priatelia včelári,

na sekretariát SZV bol dňa 21.11.2017 doručený list od podpredsedu SZV Martina Piovarčiho, predmetom ktorého bolo oznámenie, že dňom 15.11.2017 odstupuje z funkcie podpredsedu SZV.

VV SZV na riadom rokovaní dňa 2.12.2017 zobral na vedomie odstúpenie podpredsedu SZV Martina Piovarčiho.

Vážení priatelia včelári,

Vzhľadom k nastávajúcim Vianočným sviatkom vám oznamujeme, že Sekretariát SZV, Svrčia 14, Bratislava bude z dôvodu čerpania dovoleniek od 23.12.2017 do 1.1.2018 zatvorený.

Všetky vaše požiadavky budú postupne riešené od 2.1.2018

V mene Sekretariátu SZV vám prejeme krásne prežitie vianočných sviatkov. Želáme vám, aby sa splnili všetky vaše priania, očakávania a predsavzatia.

Do Nového roku Vám prajeme hlavne pevné zdravie, úspešný včelárky rok, aby ste mali medu dosť.

Prílohy:Obeznik-c-15-Odvod-prispevkov-do-SVF-na-rok-2018.pdf (101.62 KB)

Menny-zoznam-prispievatelov-SvF-2018.xls (37.5 KB)

Priloha-c-2-cislo-ZO-SZV.xls (38 KB)

V zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.

Prílohy:Obeznik-c-13-Usmernenie-k-odvodu-clenskych-prispevkov-na-rok-2018.pdf (99.41 KB)

Priloha-c-2-cislo-ZO-SZV.xls (38 KB)

Výročné členské schôdze a konfrencie ZO SZV konané v roku 2018 vyhodnotia doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2017 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2017.

Príloha: Obeznik-c-14-Usmernenie-VV-SZV-k-vyrocnym-clenskym-schodzam-a-konferenciam-ZO-SZV-v-roku-2018.pdf (202.28 KB)

Príloha:Zapisnica-zo-6-zasadnutia-VV-SZV-BB-2-3-12-2017.pdf (638.96 KB)

Slovenský zväz včelárov inicioval podporu úplného zákazu neonikotinoidov formou listu zo dňa 5.12.2017, ktorý adresoval priamo ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a chránil tak záujmy svojich včelárov.

Slovenskému zväzu včelárov ku dnešnému dňu (12.12.2017) zatiaľ nebola doručená odpoveď.

Príloha: List-pani-ministerke.pdf (172.11 KB)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel vo výške 1,98€ na včelstvo v celkovej sume 438 906,60€.

Prílohy: Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-k-opelovacej-cinnosti-2017.pdf (233.92 KB)

Oznamenie-o-rozhodnuti-komisie-k-opelovacej-cinnosti.pdf (43.71 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Meniny

Streda 25. apríla 2018

Dnes má meniny Marek a zajtra Jaroslava.

Blahoželáme! :-)

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 4 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,405,979
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-18 22:58:23
 • Návštevníci:
 • Dnes: 91
  Tento týždeň: 437
  Tento mesiac: 902
  Tento rok: 2714