Podujatia

Vážené včelárky, vážení včelári,

RZ Košice Vás pozýva na 9. Festival vína a medu / VIA REGIA v Košiciach pri OC galérii ViaRegia, ktorý sa uskutoční v sobotu 16.6.2018 o 10:00 hod.

V spolupráci so svojimi partnermi a spoluorganizátormi si pre Vás a Vaše rodiny pripravili včelársky víkend plný udalostí s množstvom prednášok, ochutnávky vína, medu, medoviny a piva.

V nedeľu 17.6.2018 v Múzeu Spiša, obec Smižany sa uskutoční včelárska výstava s bohatým programom pre včelárov a verejnosť.

Viac o programe sa dozviete z priložených súborov.

Srdečne Vás v ich mene pozývame!

Prílohy: Program-Via-Regia-2018

Vystava-Spis-2018

Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Vážené včelárky, vážení včelári,

na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka).

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov a číslo ZO SZV, adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt.
Úhrady za publikácie zasielajte na účet SZV – IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012 pod variabilným symbolom (VS – číslo organizácie – viď príloha tohto obežníka) a do poznámky napíšte „publikácie“. Včelárske publikácie objednávajte na email sekretariat@vcelari.sk, do predmetu správy, prosím, uveďte „objednávka“.

Upozorňujeme, že objednávky publikácii prijímame výlučne e-mailom prostredníctvom priloženej excelovskej tabuľky. Telefonické objednávky z hľadiska časovej náročnosti prijímané nebudú.

Prílohy: Obeznik-c-5-2018-Usmernenie-k-objednavaniu-publikacii

Cislo-ZO-SZV-2018

Zoznam-publikacii-6-6-2018

Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Podujatia

Vážené včelárky, vážení včelári,

blíži sa termín výstavy Agrokomplex 2018, počas ktorej bude prebiehať 13. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ. V priloženom obežníku nájdete informácie o prebiehajúcich súťažiach, ako a koľko vzoriek treba odoslať. Objednávku sád pohárov a plomb do základných kategórií je potrebné uskutočniť prostredníctvom Vašej ZO SZV pomocou priloženého formuláru, ktorý tajomník Vašej ZO vyplnený zašle na email sekretariat@vcelari.sk. Tajomník taktiež prihlási jednotlivých včelárov do súťaží.

Vyhodnotenie súťaže bude v sobotu 18.8.2018.

Objednávky za jednotlivé ZO je potrebné zaslať do 8.6.2018. Prihlášky do súťaže na email sekretariat@vcelari.sk očakávame do 13.7.2018, dokedy je nutné na adresu sekretariátu zaslať správne označené vzorky medu.

Prílohy: Obeznik-4-2018-Sutaz-o-najlepsi-med-AX-2018

Prihlaska-na-AX-2018

Objednavka-poharov-pre-ZO-SZV-na-med-AX-2018-Sutaz-o-najlepsi-med

Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Podujatia

Vážené včelárky, vážení včelári,

srdečne Vás pozývame na 3. ročník konferencie na Gazdovskom dvore Branovo, Včelárstvo v 21. storočí- nové ohrozenia, výzvy, riešenia, ktorá sa uskutoční 9.6.2018 o 10:00 hod. Čaká Vás deň plný nových informácií, stretnutí a zaujímavého sprievodného programu.

Záštitu nad podujatím prijala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ing. Gabriela Matečná.

Podujatie je určené pre včelárov, začínajúcich včelárov, ako aj pre všetkých priateľov včiel a širokú verejnosť.

Viac o programe sa dozviete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.“

Prílohy: Obeznik-6-2018-Konferencia-v-spolupraci-s-MPRV-SR

Pozvanka

Dotácie Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Vážené včelárky, vážení včelári!

Zasielame Vám Obežník SZV č. 3-2018 Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2018/2019.

V podpornom roku 2018/2019 bude Slovenský zväz včelárov podávať žiadať o pomoc samostatne v zmysle Nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z.

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci na Slovenský zväz včelárov je 10. júna 2018

Termínom uzávierky sa myslí termín doručenia žiadosti fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Žiadosti odporúčame zasielať doporučenou poštou.

Prílohy:

Obeznik-SZV-3-2018-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci

Priloha-1-NV-135-2017

Usmernenie-1-2018-K-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych

Usmernenie-2-2018-Upravujuca-podmienky-predkladania-projektov-na-vybavnie-skol-vcelnic

Usmernenie-SZV-3-2018-K-zriadenu-a-cinnosti-VK

Smernica-5-2018-Pre-odmenovanie-za-koordinaciu-technickej-pomoci-na-urovni-ZO-SZV-OZ

Smernica-6-2018-Vystavnictvo-a-marketing

Smernica-7-2018-Upravujuca-podmienky-predkladania-projektov-na-vybavnie

Priloha-9-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2018-2019-VZOR

Priloha-8-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2018-2019

Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka,
z dôvodu blížiacej sa tvorby nového Národnému programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „Národný program“) pre roky 2019/2020 – 2021/2022 Vás žiadam o vypracovanie a prerokovanie návrhov a pripomienok, ktoré budú použité pri koncipovaní nového Národnému programu. Návrhy a pripomienky od jednotlivých ZO zosumarizovať v rámci Regionálnej konferencie a postúpiť na sekretariát ZSV samostatne ako prílohu zápisnice z Regionálnej konferencie. Občianske združenia v ZSV návrhy a pripomienky predkladať priamo na sekretariát ZSV. V zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 2015/1368 (príloha č. 4) vyhodnotiť realizáciu Národného programu 2016-2019, Vás žiadam o návrh zoznamu indikátorov, ktoré považujete za štatisticky a kvalitatívne významné pre sledovanie efektívnosti plnenia Národného programu v SR a o návrh postupu monitorovania.

Z aktuálneho európskeho podporného programu môžu byť financované aktivity (t.j. žiadne iné):

  1. Technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám
  2. Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze
  3. Racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev
  4. Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu
  5. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev v Únii
  6. Spoluprácu so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov
  7. Monitorovanie trhu
  8. Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu

 

Termíny Regionálnych zložiek k tvorbe NP

 

Kraj Miesto Dátum Čas
Žilinský kraj Rajec 29.4.2018 11:00
Bratislavský kraj Trnavský kraj Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci 4.5.2018 18:00
Trenčiansky kraj Trenčín, Pod Brezinou  6.5.2018 10:00
Nitriansky kraj Nitra – Dražovce 8.5.2018 8:30
Banskobystrický kraj SOŠ pod Bánošom 11.5.2018 16:00
Prešovský kraj  Košický kraj Košice 19.5.2018 10:00

 

 

Žiadam predsedov regionálnych zložiek SZV a predsedov OZ, aby pripomienky zaslali v elektronickej podobe na formulári podľa Prílohy č. 1 v termíne najneskôr do 1. júna 2018 na adresu sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:Obeznik-ZSV-2-2018-Ziadost-o-zaslanie-pripomienok-k-tvorbe-noveho-NPSRSV-na-roky-2019-2020-az-2021-2022.pdf (194.48 KB)

Priloha-1-Vzor-pripomienky_0.doc (36.5 KB)

Priloha-2-NK-1308-2013.pdf (587.39 KB)

Priloha-3-2015-1366-delegovane-nariadenie-komisie-EU.pdf (326.21 KB)

Priloha-4-2015-1368-Vykonavacie-nariadenie-komisie-EU-k-NV-1308-2013_0.pdf (343.45 KB)

Priloha-5-Narodny-program-2017-2019.doc (373.5 KB)

Priloha-6-Navrh-sposobou-monitoringu-realizacie-NP.doc (34.5 KB)

Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní podmienky stanovené v NV 135/2017, Príručke PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 (ďalej len „Príručka PPA“)
a v tomto usmernení.

Je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov v priebehu celého podporného roka, t. j. podklady je potrebné predložiť na sekretariát ZSV najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní opatrenia/zrealizovaní nákupu (pokiaľ možno zaslať kompletné podklady – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na doručenie výpisu z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného dokladu o úhrade). Podklady za všetky opatrenia zrealizované do 31.3.2018 preto zašlite najneskôr do 25.4.2018.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018 

 

Budú akceptované len aktivity, zrealizované v termíne aktuálneho podporného roka (upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných dokladoch je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom vystavenia účtovného dokladu).

 

Najneskoršie termíny na predkladanie podkladov na sekretariát ZSV:

Predkladanie dokladov počas podporného roka predložiť najneskôr do
1.8.2017 – 31.3.2018 25.4.2018
1.4.2018 – 31.7.2018 2.7.2018

 

Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.

Kontakt: sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:

Obeznik-1-2018-ZSV-k-cerpaniu-financnych-prostriedkov-z-NP-135-2017-Z-z.pdf (170.78 KB)

NV-135-2017-Z-z.pdf (260.83 KB)

Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-zo-dna-19-2-2018_0.doc (1.6 MB)

Usmernenie-ZSV-1-2017-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci.pdf (430.66 KB)