Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka,
z dôvodu blížiacej sa tvorby nového Národnému programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „Národný program“) pre roky 2019/2020 – 2021/2022 Vás žiadam o vypracovanie a prerokovanie návrhov a pripomienok, ktoré budú použité pri koncipovaní nového Národnému programu. Návrhy a pripomienky od jednotlivých ZO zosumarizovať v rámci Regionálnej konferencie a postúpiť na sekretariát ZSV samostatne ako prílohu zápisnice z Regionálnej konferencie. Občianske združenia v ZSV návrhy a pripomienky predkladať priamo na sekretariát ZSV. V zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 2015/1368 (príloha č. 4) vyhodnotiť realizáciu Národného programu 2016-2019, Vás žiadam o návrh zoznamu indikátorov, ktoré považujete za štatisticky a kvalitatívne významné pre sledovanie efektívnosti plnenia Národného programu v SR a o návrh postupu monitorovania.

Z aktuálneho európskeho podporného programu môžu byť financované aktivity (t.j. žiadne iné):

  1. Technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám
  2. Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze
  3. Racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev
  4. Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu
  5. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev v Únii
  6. Spoluprácu so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov
  7. Monitorovanie trhu
  8. Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu

 

Termíny Regionálnych zložiek k tvorbe NP

 

Kraj Miesto Dátum Čas
Žilinský kraj Rajec 29.4.2018 11:00
Bratislavský kraj Trnavský kraj Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci 4.5.2018 18:00
Trenčiansky kraj Trenčín, Pod Brezinou  6.5.2018 10:00
Nitriansky kraj Nitra – Dražovce 8.5.2018 8:30
Banskobystrický kraj SOŠ pod Bánošom 11.5.2018 16:00
Prešovský kraj  Košický kraj Košice 19.5.2018 10:00

 

 

Žiadam predsedov regionálnych zložiek SZV a predsedov OZ, aby pripomienky zaslali v elektronickej podobe na formulári podľa Prílohy č. 1 v termíne najneskôr do 1. júna 2018 na adresu sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:Obeznik-ZSV-2-2018-Ziadost-o-zaslanie-pripomienok-k-tvorbe-noveho-NPSRSV-na-roky-2019-2020-az-2021-2022.pdf (194.48 KB)

Priloha-1-Vzor-pripomienky_0.doc (36.5 KB)

Priloha-2-NK-1308-2013.pdf (587.39 KB)

Priloha-3-2015-1366-delegovane-nariadenie-komisie-EU.pdf (326.21 KB)

Priloha-4-2015-1368-Vykonavacie-nariadenie-komisie-EU-k-NV-1308-2013_0.pdf (343.45 KB)

Priloha-5-Narodny-program-2017-2019.doc (373.5 KB)

Priloha-6-Navrh-sposobou-monitoringu-realizacie-NP.doc (34.5 KB)

Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní podmienky stanovené v NV 135/2017, Príručke PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 (ďalej len „Príručka PPA“)
a v tomto usmernení.

Je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov v priebehu celého podporného roka, t. j. podklady je potrebné predložiť na sekretariát ZSV najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní opatrenia/zrealizovaní nákupu (pokiaľ možno zaslať kompletné podklady – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na doručenie výpisu z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného dokladu o úhrade). Podklady za všetky opatrenia zrealizované do 31.3.2018 preto zašlite najneskôr do 25.4.2018.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018 

 

Budú akceptované len aktivity, zrealizované v termíne aktuálneho podporného roka (upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných dokladoch je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom vystavenia účtovného dokladu).

 

Najneskoršie termíny na predkladanie podkladov na sekretariát ZSV:

Predkladanie dokladov počas podporného roka predložiť najneskôr do
1.8.2017 – 31.3.2018 25.4.2018
1.4.2018 – 31.7.2018 2.7.2018

 

Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.

Kontakt: sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:

Obeznik-1-2018-ZSV-k-cerpaniu-financnych-prostriedkov-z-NP-135-2017-Z-z.pdf (170.78 KB)

NV-135-2017-Z-z.pdf (260.83 KB)

Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-zo-dna-19-2-2018_0.doc (1.6 MB)

Usmernenie-ZSV-1-2017-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci.pdf (430.66 KB)