Obežníky 2011

Usmernenie Výkonného výboru SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2012

Príloha: Obežník_18_2011_VCS.doc (126.5 KB)

MPRV SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 pre rok 2011 vo výške 2,25 € na 1 včelstvo. MPRV SR rozhodlo, že žiadatelia, ktorí sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami SHR mali žiadať dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel prostredníctvom Nariadenia vlády č. 264/2009 Z.z.

ZO SZV a OZ ZSV do 24.2.2012 zašlú na COP pri SZV kópiu výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi. Výplatná listina musí obsahovať nasledovné údaje: registračné číslo, meno, adresu, dátum narodenia včelára, počet včelstiev, na ktoré dostal dotáciu a plnú výšku vyplatenej sumy dotácie.

Príloha: Obežník_17_2011_Opeľovacia-činnosť.doc (32.5 KB)

a Vzor-výplatnej-listiny.xls (22.5 KB)

V  zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok. Výška členského príspevku na rok je stanovená uznesením 9. Valného zhromaždenia SZV, ktoré sa konalo 15.-16.11. 2008 v Žiline, členský príspevok pre SZV vo výške 10% z dotácie na opeľovaciu činnosť v príslušnom podpornom roku, ale minimálne 10% z dotácií vyplatených v roku 2007 (podpora 180Sk/včelstvo) s medziročným navýšením v ďalších rokoch o infláciu za predošlý rok vyhlásenú Štatistickým úradom SR.

Príloha:Obežník-15-2011.doc (127.5 KB)

Menný_zoznam_členov-ZO-SZV-2012.xls (31.5 KB)

Inflácia2010.pdf (81.85 KB)

Čísla ZO SZV.xls (30.5 KB)

Usmernenie k objednávaniu kalendárov, včelárskych zápisníkov a ostatnej publikácie.

Prílohy:Obežník č.14/2011.doc (154 KB)

Čísla ZO SZV.xls (30.5 KB)

Usmernenie pri podávaní žiadostí o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi v podpornom roku 2011-2012.

Zo stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k postupu pri posudzovaní žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi v  roku 2012 vyplýva, že žiadosti o podporu podávané do 31.8.2011 sa posudzujú podľa nariadenia vlády č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v znení n. p. (ďalej len nariadenie vlády 422/2007), nakoľko nariadenie vlády SR č. 31/2011 Z. z. nadobúda účinnosť až 1.9.2011.

Príloha: Obežník č.13/2011 - Usmernenie k vyplácaniu podpôr.doc (37.5 KB)

Žiadame ZO SZV, aby všetky podklady zrealizovaných opatrení v období od 1.5.2011 do 10.8.2011, ktoré mali naplánované v podpornom roku 2010/2011 predkladali do 15.8.2011 na S-SZV. Pri nedodržaní termínu nebudú preplatené. Vo vlastnom záujme dodržiavajte pokyny metodického pokynu vydaného PPA vo februári 2010, obežníka č.3/2011, vrátane tohto obežníka.
V druhom výplatnom termíne je možné postúpiť na preplatenie len opatrenia, ktoré boli vykonané po 1.5.2011, resp. účtovné doklady s dátumom zdaniteľného plnenia po tomto dátume.

Príloha:Obežník_12_2011.doc (47 KB)
Obežník_12_2011.pdf (194.96 KB)

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na rok 2011 podľa výnosu č.536/2011-100 z 5. mája 2011 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.
Včelári SHR, ktorí z dôvodov nimi nezavinených nemôžu čerpať dotácie prostredníctvom nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov po doložení vyjadrenia o zamietnutí dotácie od PPA, môžu čerpať prostredníctvom ZSV (uvedú sa na príslušnú prílohu B).

Pre urýchlenie spracovania a podania žiadosti o dotácie na opeľovaciu činnosť zasielajte prílohu A aj prílohu B elektronicky do 18.7.2011 na adresu nedecka@vcelari.sk s kópiou na galova@vcelari.sk. Následne ich zašlite opečiatkované a podpísané predsedom alebo tajomníkom danej ZO SZV/OZ SZV na adresu sekretariátu ZSV, Svrčia 14, 842 08  Bratislava s dátumom doručenia najneskôr do 20.7.2011. Prílohy A aj B zostávajú archivované v agende ZO SZV/OZ ZSV po dobu 10 rokov.

Príloha:Obežník_č.11/2011_Opeľovacia činnosť.doc (39 KB)
Priloha_A:Žiadost.doc (44 KB)
Príloha_B:Dotácia.xls (26.5 KB)

Výnos-č.-536-2011-100.pdf (257.32 KB)

Už tretí rok vyvíja činnosť medzinárodný odborný tím s názvom COLOSS, fungujúci vďaka jednému z programov EÚ s názvom COST, umožňujúcim zosieťovanie pracovísk v Európe aj mimo nej pracujúcich na spoločných témach. Hlavným cieľom siete pracovísk združených v projekte COLOSS (www.coloss.org) je identifikácia príčin zvýšených úhynov včelstiev vo svete.

Príloha:Obežník č.10_2011 Zisťovanie strátvčelstiev.doc (134 KB)

Coloss dotazník.xls (100.5 KB)

Organizátori kongresu Apimondia 2011 naplánovali v rámci tohoročného svetového stretnutia včelárov niekoľko súťaží, týkajúcich sa odborných, technologických, kultúrnych a obchodných aspektov včelárstva, aby tak umožnili včelárom a firmám podnikajúcim v tomto sektore odprezentovať výsledky svojej práce a inovatívne prístupy vo všetkých oblastiach včelárskej praxe.

Príloha: Obežník č.9 súťaže Apimondia(2011).doc (154 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 6 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,405,979
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-18 22:58:23
 • Návštevníci:
 • Dnes: 91
  Tento týždeň: 437
  Tento mesiac: 902
  Tento rok: 2714